Naturreservatsutredningen

Naturreservatsarbetet för Skuruparken pågår för fullt. Det ska vara klart i maj, då utredningen lägger fram ett förslag till kommunen, som sedan skickar ut det på remiss. Från och med september 2006 leds reservatsarbetet av konsulten Patrik Tronde (WSP), som är landskapsarkitekt. Övriga medlemmar i utredningen är landskapsarkitekten Klaus Stritzke, biologen Tomas Fasth och historikern Gunilla Ingmar, den senare  tillhör Skuruparksgruppen. Gruppen hade möte den 6 februari, då var och ens bidrag presenterades och diskuterades. Av största betydelse är parkens tillgänglighet för rekreation - besökarna ska kunna ströva fritt i parken. I detta sammanhang är stugfrågan aktuell. Därtill är markägarfrågan central.

Kommunstyrelsens direktiv för Skuruparksutredningen kan du läsa om under rubriken: Nulägesbeskrivning september 2006 - SKURUPARKEN SKA BLI NATURRESERVAT under Information.