Nulägesbeskrivning september 2006
SKURUPARKEN SKA BLI NATURRESERVAT!

Enligt den kommunala tjänsteskrivelsen, som togs i KSAU den 25 april, ska naturreservatsarbetet för Skuruparken påbörjas omgående i maj månad:

 

2006-04-18
Dnr KFKS 184/2000 214
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skuruparken

Förslag till beslut
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 28 november 2005 i § 246 beslutat att ge ”enheten för infrastruktur i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett naturreservat för Skuruparken”.

Med hjälp av extern upphandlingsexpertis kommer vi att inleda ett antal arbetsmoment med början under maj månad angående uppdragsbeskrivning för konsultupphandling, annonsering, utvärdering, tilldelningsbeslut samt finansiering av konsultmedverkan för framtagande av förslag till naturreservat Skuruparken.

Förutom framtagande av ett förslag till naturreservat (föreskrifter - avgränsningar -skötselplan) ingår även frågeställningar om markägarfrågor, ekonomi, stugbebyggelse m.m.

Föreningen Rädda Skuruparken kommer under upphandlingsskedet att kontaktas angående medverkan i olika delar av utredningsarbetet.

Stadsledningskontoret
Anders Ekengren, Stadsbyggnadsdirektör
Roger Grönwall, Projektledare Park / Naturvård

 

Med glädje och tillfredsställelse har vi mottagit detta beslut. Vi ser fram emot ett konstruktivt arbete inom en rimlig tidsplan för naturreservatsbildningen av Skuruparken. Enligt Roger Grönwall som är projektledare, har arbetet med extern upphandlingsexpertis påbörjats, vilket ska leda fram till anställande av en/flera konsulter vid mitten av hösten, som ska utföra reservatsarbetet. Det är viktigt att reservatsutredningen visar resultat.
 
I tjänsteskrivelsen står: "Föreningen Rädda Skuruparken kommer under upphandlingsskedet att kontaktas angående medverkan i olika delar av utredningsarbetet." Detta är positivt och i enlighet med samrådstraditionen, där det lokala engagemanget och delaktigheten är betydelsefull. Det är gruppen Rädda Skuruparken som i samarbete med kommunen fört ärendet dit där det nu är. Det är viktigt att vi har insyn i reservatsarbetet även i fortsättningen. Detta är betydelsefullt då reservatsarbetet för Skuruparken är ovanligt komplicerat enligt dem som har erfarenhet av sådant arbete. JM är  alltjämt markägare, ej kommunen som annars är brukligt. Hanteringen av de arrenderade stugorna rymmer komplikationer.  Detta är några av de frågor som kommer att bli  utmaningar för reservatsutredningen som önskas lycka till.

 

Utskriftvänligt format >>