HUR BLEV DÅ OPINIONSMÖTET DEN 14 FEBRUARI?

Opionionsmötet blev en stor framgång. Matsalen i Saltängens skola var helt fullsatt - 160 personer - extrastolar fick sättas in. Stort engagemang och starkt missnöje med kommunens och JM Byggs byggplaner i Skuruparken. 160 bostadsrätter ska byggas med femvåningshus uppe på platån i hjärtat av Skuruparken.Därmed skulle Tranvägen bli utfartsled mot Värmdöleden - förbi skola och daghem. Vem tänker på barnen?

Gunilla Ingmar höll välkomstanförandet och fortsatte sedan att tala om naturen i Skuruparken. Parken är ett stycke vacker och omväxlande skärgårdsnatur med ett stort unikt bestånd av ekar i alla åldrar. Dessa har ett angeläget naturvårdsintresse. Om det röjdes upp i parken och ängen slogs skulle många arter återkomma och vi skulle få en rikare blomning.Strandpromenaden utefter Skurusundet är underbar.Stranden är klassad som riksintresse och skyddad enligt Miljöbalkens strängaste bestämmelser.

Skuruparken är inte bara ett stycke vacker skärgårdsnatur. Den har också varit en englsk park i anslutning till Skuru gård. Carina Andersson stod för denna kulturhistoriskt mycket intressanta information. Parken anlades på 1790-talet av Fredrik Magnus Piper, samme arkitekt som ritat Hagaparken. De vägar som vi ännu vandrar på i Skuruparken anlades under denna tid

Thomas Åhlin gjorde en tänkvärd expose´ över den oerhört omfattande, planerade och pågående byggenskapen i Nacka kommun.

Skuruparken är markerad som grönområde eller "park och fritidsanläggning" i Nackas översiktsplan. Den antogs av kommunen i oktober 2002. Inte desto mindre påbörjade områdesnämnden Sicklaön, redan i mars 2003, ett halvår därefter, att planera den byggenskap som skulle utföras av JM Bygg. När områdesnämnden tillstyrkte startpromemorian den 27 januari i år, röstade samtliga partier - utom miljöpartiet som reserverade sig - för bebyggelse i Skuruparksområdet. Detta ska vi komma ihåg, när vi ska rösta nästa gång, sa många uppretade medborgare.

På opinionsmötet var två politiker från områdesnämnden med: socialdemokraternas gruppledare Kaj Nyman och miljöpartisten Elisabeth Karlsson. Modigt av Kaj Nyman sa många. Trots att det aviserats att moderaterna skulle delta, hördes de inte av. I Kaj Nymans anförande om byggenskap i Skuruparken var det enda argumentet för byggenskap - att det skulle röjas upp i parken! Måste man bygga hus för att röja upp i en park? Ska man bygga hus på en mark, som även poitikerna anser så värdefull att den ska göras till naturreservat, det vill säga resten som ej bebygges? De angelägna argumenten lyser med sin frånvaro. Detta framgick även av de samtal som aktionsgruppens medlemmar fört med politikerna i områdesnämnden. Ändå röstade samtliga medlemmar i områdesnämnden, utom miljöpartiet, för exploatering av Skuruparken. Vad kan ligga bakom ett sådant ställningstagande?

Vi är glada i Aktionsgruppen Rädda Skuruparken att vårt möte lockade så många framstående debattörer . Bland talarna fanns Lies Bouleau, Venje Dahl, Lars Dixelius, Henrik Edelstam, Carl-Eric Härlin, Eva Jansson, Elisabeth Karlsson, Gun Matsson, Olle Neckman, Lars Nycander, Kaj Nyman, Walter Peyerl, Jan Runnquist och Lars Westin. Information gavs som vi arbetar vidare på. Snart ska ni få ett av resultaten i brevlådorna. Värdefulla kontakter knöts. Mötesordförande var Vilhelm Herlin. Han ledde mötet med fast hand och med elegans.

Med acklamation antog mötet följande RESOLUTION:
Vi hemställer om att :
Byggplanerna i Skuruparksområdet stoppas
Planerna på att göra Tranvägen till genomfartsled stoppas
Hela Skuruparken göres till naturreservat och att parken därmed skyddas för exploatering i all framtid.

Gunilla Ingmar
Orförande i Aktionsgruppen Rädda Skuruparken